Nabídka služeb

Stavební dozor

Inženýrský stavební dozor slouží pro soukromé investory při realizaci staveb rodinných domů, rekonstrukci domů a bytů, pro sdružení vlastníků jednotek a bytová družstva, při stavebních opravách a úpravách, zateplování, instalaci kotelen a podobných investičních akcích. 

Technický dozor investora

Co je náplní technického dozoru na stavbě?

 • Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (rezortních) orgánů a organizace,​ protokolární předání staveniště generálnímu zhotoviteli stavby,
 • dohled na dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby,

 • vedení, koordinování případně účast na kontrolních dnech během realizace stavby, popřípadě zajištění zápisů z kontrolních dnů,

 • kvalitativní, kvantitativní a technologická kontrola a kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a se stavebním povolením,

 • kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

 • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

 • objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitelem,

 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách,

 • evidence všech změn a spolupráce při zabezpečení systematického doplňování dokumentace pro provedení stavby,

 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění staveb,

 • kontrola vedení stavebního deníku v souladu se zákonnými povinostmi a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě,

 • kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo,

 • vyhotovení fotodokumentace v průběhu výstavby díla,

 • kompletace a předání všech dokladů stavby objednateli,

 • zajištění bezodkladné informovanosti investora o všech závažných okolnostech,

 • účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla,

 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech,

 • účast na kolaudačním řízení,

 • zajištění a spolupráce s investorem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci skrytých vad díla.

Projektový managment

je proces, který koordinuje jednotlivé složky činností při realizaci projektu. Smyslem projektového řízení je co nejefektivněji dosáhnout požadovaného cíle, která je stanovena v rámci daného projektu. To znamená poskytnutí komplexního vedení přípravných projekčních prací až po realizaci stavby. 

Po předložení požadavků investorem zajistím zkreslení předběžného návrhu rozmístění a dispozice budovy, poté zajištění prvotní studie. Po dokončení této fáze následuje projektování stavby pro územní řízení, stavební řízení a projektování realizační dokumentace stavby. Součástí projektu je i položkový rozpočet stavby.

Po dokončení všech projekčních prací a stavebního řízení začíná fáze výběru zhotovitele stavby. Ať už formou generálního dodavatele nebo zajištění jednotlivých dodavatelů stavby. Tato fáze může započít již během podání potřebných dokladů na stavební úřad. Během všech těchto kroků Vás provázím a podávám Vám veškeré reporty ohledně ceny, termínů a smluvních podmínek.

Samotná realizace nastává po smluvním uzavření s dodavatelem/li stavby. Během této fáze zajišťuji řízení stavby, hlídání kvality prací, dodržování projektové dokumentace, dodržování smluvních termínů, kontrola finančního čerpání až po samotné dokončení stavby a její kolaudaci.

 

 

Inženýring

 • příprava investičních záměrů
 • zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců technické a dopravní infrastruktury
 • zabezpečení územního rozhodnutí, územního souhlasu
 • zabezpečení stavebního povolení, ohlášení stavebních prací, ohlášení odstranění staveb
 • poradenská činnost v přípravě staveb - inženýringu

Projektování staveb